Elfisken visar hur fisken mår i projektets vattendrag

Elfiske

En stor del av projektet Rivers of Life ägnas åt att försöka återställa olika vattendrag till hur de såg ut innan de rensades och grävdes ur för att göra färdväg för timmerflottning. Det är då även viktigt att veta hur det står till med fisken. För att ta reda på vad som händer med fisksamhället […]

Kulturmiljöundersökning längs Voxnan

Stenkista i Voxnan

Som ett viktigt underlag inför kommande åtgärdsarbete var personal från Länsmuseet Gävleborg under september ute och genomförde en kulturmiljöundersökning längs Voxnans stränder. Kulturmiljöerna består främst av lämningar efter flottningstiden då man rensade vattendragen på allt som hindrade timrets framfart. En verksamhet som tyvärr var förödande för livet i våra vatten. Kulturlämningarna består ofta av stenskonade […]