Om projektet

Bakgrund

Idag finns nära på inget vattendrag i Sverige som inte är påverkat av människan. Den storskaliga förändringen startade när industrialisering tog fart i Sverige under andra halvan av 1800-talet, då ökade behovet av råvaran trä kraftigt. För att få ut timret från skogen började man använda naturens eget nätverk av åar och älvar för att leda ut timret till kusten där de stora sågverken väntade. För att så problemfritt som möjligt kunna flotta stora mängder timmer, rensade man vattendragen på stora stenar, blockerade sidofåror och rätade ut sträckningen. Detta har gjort vattendragen enformiga med släta bottnar och invallade strandzoner vilket gynnar endast några få arter medan habitaten för de flesta strömlevande organismer är förstörda.

När flottningseran avtog på grund av ett allt bättre vägnät och möjlighet att transportera med lastbil och tåg uppstod ett annat problem. Vägtrummor anlades ofta med ett litet fall vilket skapade vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. För människors nyttomål har även en stor mängd dammar anlagts vilka idag inte används men fortfarande utgör problem.

Med bakgrund av detta har vi i detta projekt sökt medfinansiering från EU för att förbättra levnadsvillkoren för växter och djur längs Ljusnan, Voxnan och Gimån samt vissa biflöden i Gävleborg och Jämtlands län.

Syfte

Syftet med projektet är att återskapa en variationsrik miljö utan vandringshinder som gynnar ökad biodiversitet och en naturlig flora och fauna i strömmande vatten. Detta ger olika typer av biotoper för strömlevande fisk i alla levnadsstadier, flodpärlmussla, utter, växter och andra arter.

Mål

  • 120km/370ha restaurerade strömsträckor
  • 320 lekbottnar för öring
  • God ekologisk status i majoriteten av strömsträckorna
  • Åtgärda vandringshinder: 14 dammar och 38 vägtrummor
  • Ökade och reproducerande populationer av öring, flodpärlmussla, utter och mikroskapania

Dessa åtgärder skapar ett variationsrikt vattendrag som leder till större motståndskraft hos ekosystemet mot olika störningsfaktorer. Ett friskt vattendrag med god ekologisk status leder också till ett bättre fiske som vi hoppas att den lokala turismen gynnas av.

Målarter

  • Öring (Salmo trutta)
  • Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)
  • Utter (Lutra lutra)
  • Mikroskapania (Scapania carinthiaca)

Läs mer om målarterna här.

Demonstrationsytor

Inom projektet kommer det att skapas ett antal demonstrationsytor ute i fält. Mer info om detta kommer framöver på denna sida.

Mer om projektet i vår broschyr

Läs mer om projektets målarter öring, flodpärlmussla, utter och mikroskapania, historiken bakom flottledsrensningen samt de planerade restaureringsåtgärderna i Ljusnan, Voxnan och Gimån. Broschyren i vår projektbroschyr. Du kan ladda hem den i både svensk och engelsk version.

Ladda hem svensk version här.

Rivers of LIFE- English version.

Rapporter och övriga projektdokument