LIFE och Natura 2000

LIFE

LIFE-programmet grundades 1992 och erbjuder finansiellt stöd till projekt hos EU-länder samt grannländer med inriktning mot klimat- och miljöfrågor.

Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddade områden som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Detta är en viktig del av art- och habitatdirektivet där man vill uppnå och bevara gynnsam bevarandestatus hos de arter och naturtyper som är skyddade inom ett Natura 2000 område.

Här presenterar vi info om de Natura 2000-områden som ingår i Rivers of LIFE:

Natura 2000 Ljusnan i Härjedalen

Natura 2000 Gimån