Så funkar maskinell restaurering

Är du intresserad av att veta mer om hur man restaurerar vattendrag med grävmaskin? Läs vår broschyr som förklarar grunderna i arbetet.

Naturvårdsprojekten Rivers of LIFE och Ecostreams for LIFE har tagit fram en broschyr om vattendragsrestaurering med grävmaskin. Alla som på något sätt arbetar med eller berörs av vattendragsrestaurering, eller bara är allmänt miljöintresserad kan ha användning av materialet.

I Norrland har nästan alla vattendrag använts för flottning av timmer, från de största älvarna ner till de minsta bäckarna. Timmer flottades långa sträckor från Norrlands inland hela vägen ut till kusten där landets stora sågverk fanns. För att göra det enklare att flotta timret rensades vattendragen på sten och kanaliserades, så kallad flottledsrensning.

Flottledsrensningen har resulterat i förlust av den naturliga variationen, till exempel förändrade vattenhastigheter och bottenstrukturer. Rensningarna har orsakat monotona miljöer för vattenlevande växter, smådjur, insekter och fiskar. Vi har förlorat biologisk mångfald. Förutsättningarna för livet försämrades i dessa vattendrag.

Under restaureringen av ett vattendrag arbetar man sig framåt nedströms.

Den restaurering som nu genomförs återskapar varierade livsmiljöer, vilket kan jämföras med att ställa in möbler i ett tomt hus. Vattendraget blir trevligare att bo i för fler innevånare helt enkelt.

Flodpärlmusslor på botten av ett vattendrag.
Flodpärlmusslan har mycket höga miljökrav. Om flodpärlmusslan trivs är vattenmiljön frisk.

Många djur och växter kräver olika livsmiljöer och i ett mångformigt vattendrag finns utrymme för fler arter. Många arter bidrar inte bara till den biologiska mångfalden utan det innebär också mer mat för exempelvis öring, harr, utter och inte minst ett bättre fiske.

Ladda ned broschyren här.

Läs mer om projekten här:

Rivers of LIFE

Ecostreams for LIFE