Nu startar restaureringarna i Gävleborgs största vattenvårdsprojekt

För att återskapa de livsmiljöer för bland annat flodpärlmussla, öring och utter som gått förlorade i länet så påbörjas nu restaureringen av Västerhocklan nära Voxnahed. Arbetet är en del av EU-projektet Rivers of LIFE vars syfte är att ekologiskt återställa vattendrag som påverkades negativt under flottningsepoken.

Under flottningsepoken, som hade sin storhetstid i Sverige under 1850-talet fram till 1950-talet, rensades nästan alla vattendrag i Gävleborg från block och stenar med hjälp av dynamit och schaktmaskiner. Samtidigt stängdes sidofåror för att kanalisera vattnet så att man lättare skulle kunna transportera timmer mot kusten till dom stora sågverken.
Flottledsrensningarna skedde i flera omgångar och i takt med att de naturliga strukturerna i vattnet och längs med stränderna försvann, försämrades levnadsförhållande dramatiskt för djur, växter och insekter i och längs med vattendragen.

Rivers of LIFE är ett 6-årigt EU-projekt i Gävleborgs och Jämtlands län som jobbar med att återställa älvar och vattendrag för att återskapa de livsmiljöer som gått förlorade. I Gävleborg är det Mellanljusnan, Voxnan uppströms Vallhaga, Ängraån och Västerhocklan som ska återställas och i Jämtland återställs delar av Gimån med biflöden. Hotade arter som länsstyrelsen hoppas ska gynnas är utter, flodpärlmussla och mikroskapania, en mossa som växer på död ved i strandzonen.

Oreglerat vattendrag först ut i Gävleborg
Först ut att återställas är Västerhocklan, som är ett biflöde till Voxnan nära Voxnahed. Vattendraget är helt oreglerat vilket är ganska ovanligt i Gävleborgs län.
I de övre delarna av vattendraget där man inte flottledsrensat så mycket finns det kvar en frisk population av flodpärlmussla. Länsstyrelsen hoppas kunna återskapa de naturliga vattenförhållandena och att flodpärlmusslan åter ska hitta bra miljöer längre nedströms i Västerhocklan. Förhoppningen är även att vattendraget ska få en bra nyrekrytering av öring som flodpärlmusslan är helt beroende av.

Åtgärderna i Västerhocklan kommer även att gynna åns harrbestånd och därmed förbättra sportfisket.

-De här vattendragen återhämtar sig inte på egen hand, så den här insatsen är viktig. Flottningen var en gång otroligt viktig för Sverige och vår välfärd men så är det inte längre och det är dags att ge tillbaka. Ett naturligt vattendrag är viktigt på flera sätt. Dels för den biologiska mångfalden där flera hotade arter gynnas, dels för ett renare vatten och större motståndskraft mot översvämningar, säger Peter Mathisen, projektledare Länsstyrelsen.

120 kilometer strömsträcka ska gås igenom
Projektet har som mål att åtgärda vandringshinder vid 14 olika dammar och 38 vägtrummor och av kostnaden på 90 miljoner kronor kommer 60 procent från EU:s LIFE-fond. Totalt ska 120 km strömsträckor återställas och 320 lekbottnar för öring ska skapas. Återställningen görs bland annat genom att ta bort rensvallar från stränderna och sprängsten från botten, öppna upp stängda sidofåror och återinföra naturliga block och sten.
Projektet genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland samt Havs och Vattenmyndigheten, kommunerna i Bräcke, Ovanåker, Ljusdal och Härjedalen, SCA, Sportfiskarna, Skogsstyrelsen samt medfinansiering från Länsstyrelsen Dalarna och Region Gävleborg.

-Vi vet sedan tidigare att bra restaureringar har positiv effekt och vi kommer utföra en rad olika undersökningar före och efter återställningen för att följa utvecklingen. Men även om vi skulle få positiva besked och ökade populationer av våra idag hotade arter så vet vi att det kan bli ännu bättre. Det finns många biflöden kvar som är flottledsrensade och det påverkar hela avrinningsområdets status, avslutar Peter Mathisen.

Kontakt:
Projektledare
Peter Mathisen
0102251338

Följ även gärna projektet på Facebook!