Lyckade restaureringar i Gimåns avrinningsområde

Rivers of LIFE har under sommaren 2021 genomfört ett flertal restaureringsinsatser inom Gimåns vattensystem i Jämtlands län. Restaureringssäsongen började med höga flöden i vattendragen, men vattnet rann undan relativt snabbt vilket medförde att säsongen har varit bra.
Restaurerad sträcka i Börjesån.

Vi har kunnat få ut grävmaskiner till vattendragen och göra bra restaureringar i flera vattendrag.

Det har heller inte varit en för torr sommar. Det är svårt att se hur vattnet beter sig under normala flöden, när man ändrar de fysiska förhållandena i vattendraget, om det knappt finns något vatten när man restaurerar. Det kan också finnas en risk för brand när man kör ut grävmaskiner i torr terräng.

I de vattendrag som restaurerats i år har det förekommit mycket rester av block och större stenar som man tidigare sprängt för att underlätta timrets väg mot kusten. Dessa sprängstenar har skarpa och vassa kanter och är inte optimala för att återskapa bra habitat för bottenfauna och fisk. Mycket jobb har lagts på att försöka gömma undan dessa kantiga stenar i terrängen eller gräva ner dem i botten. En del sprängsten har även använts för att forma strandzonen. Målet med restaureringen är att försöka återskapa miljön i vattendragen som den såg ut innan vattendragen rensades för att man skulle flotta timmer i dem. När man exempelvis lägger tillbaka block och stora stenar i vattnet återfår fisk och andra organismer en mer produktiv och varierad livsmiljö med olika djup och olika strömhastigheter. Då kan vattendragen bli rikare på liv!

Karta över restaurerade vattendrag i Jämtlands län 2021.
Blå markeringar på kartan visar de restaurerade vattendragen i Gimåns avrinningsområde.

Vattendrag som är färdigrestaurerade inom projektområde Natura 2000 Gimån är Börjesjöån, Gårdsjöån, Graningsbäcken, Sönnerån och delar av Agnelån och Kvarnvallån. På flera platser i dessa vattendrag kommer det senare i projektet även att läggas ut lekgrus med hjälp av helikopter.

Sträcka i Agnelån före och efter åtgärd.
Sträcka i Agnelån före och efter åtgärd. Lägg märke till att man lyckats bevara mossan ovanpå stenblocken som flyttats ut i strömmen!

Under 2022 fortsätter vi arbeta med restaurering i Agnelån och tar oss an några andra biflöden i Gimåns vattensystem. Vi sätter även igång med tillståndsprocesser för bland annat restaurering av delar av Gimåns och Härjedalsljusnans huvudfåror. Inför tillståndsansökningarna kommer en hel del samråd att genomföras med bland andra berörda fiskevårdsområdesföreningar.