Dags för samråd om restaureringarna i Voxnan

Berörda markägare bjuds nu in till ett digitalt samrådsmöte 25 maj inför de planerade åtgärderna i Voxnan.

Länsstyrelsen planerar att inom projektet Rivers of LIFE restaurera flottledsrensade sträckor i Voxnan. Åtgärdsarbetet omfattar utvalda sträckor mellan Klucksjön (strax norr om) i Härjedalens kommun och Voxna i Ovanåkers kommun.
Mer information om de preliminärt planerade åtgärderna finns i samrådsunderlaget. Orange markering på bifogade kartor visar var restaurering är tänkta att utföras efter Voxnan. Tillstånd kommer att sökas för åtgärderna hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Innan en ansökan kan lämnas in ska samråd hållas med bland annat markägare. Här kan man även läsa rapporten från kulturmiljöinventeringen längs Voxnan. Observera att rapporterna inte är bestämmande utan utgör ett underlag till kommande åtgärder.

Samråd hålls för att myndigheter, berörda markägare och allmänhet ska kunna bilda sig en uppfattning om den planerade verksamheten och samtidigt ges möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. De synpunkter som lämnas kommer att utgöra ett viktigt underlag vid framtagande av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Av särskilt intresse är att få information om lokala förhållanden och önskemål om särskild hänsyn/begränsningar vid utförandet av planerade åtgärder.

Länsstyrelsen kommer att informera om planerade åtgärder vid ett digitalt informationsmöte den 25 maj kl 18.00.

Anmälan görs via mejl till: hanna.alfredsson@voxnadalen.org.
Man får sedan en länk att gå in på för att komma in på mötet.
Vid mötet finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Varmt välkomna!

Det finns också möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till:
Peter Mathisen, 010 – 225 13 38, peter.mathisen@lansstyrelsen.se
Hans Sjöberg, 010 – 225 12 12, hans.sjoberg@lansstyrelsen.se
Alternativt till: gavleborg@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Eventuella synpunkter vill länsstyrelsen ha senast den 23 augusti (OBS nytt datum) 2021, ange diarienummer 2293-2021 vid frågor/synpunkter.